въдаѣи

въдаѣи
ВЪДА|˫АТИ (28), -Ю, -ѤТЬ гл.
1.Вручать, давать:

ѡ [так!] ѩкима къ нестьроу въдаи вѣкъшуо ГрБ № 120, XI/XII; аще обычаи имать ѥп(с)помъ. или причетникомъ за своѥ поставлениѥ •к҃• литръ перпиръ. или мьне даѩти. таковаѩ токмо да въдаѥть. ˫аже обычаи вѣсть. (παρέχειν) КР 1284, 229б; [наватиане] роуками не приемлють ни вдають. но на земли пьрвѣе полагаемо тако взимають. Там же, 397б; принесе мьзду в манастырь. и ѡбихожаше ища ст҃го... ѡн же повелѣ ѥму вда˫ати ˫а въ цр҃квь. прозвутеру. (παρασχεῖν) ПНЧ XIV, 147б; никогда же бо заклада вда˫аше авва. (и) иѡръ. на что любо. но во времѩ посылаше цѣну. и купѩше. (ἐδίδου) Там же, 150г;

прич. в роли с.:

Не пороучѩи сѩ выше силы своѥ˫а: и аште пороучиши сѩ то пьци сѩ ˫ако и въ||да˫аи. (άποτίσων) Изб 1076, 162 об. — 163; сии... не приѥмлють ѡ(т) роукъ инѣхъ възѩти. нъ молѩтьсѩ въдающемъ имъ. положити долѣ образъ. (τὸν ἐπιδιδόντα) КЕ XII, 282а;

||=подавать, жертвовать:

да дають на вьсѩкъ. д҃нь къ двьрьмъ манастырѩ хранильникомъ споу(д) •г҃• [хлеба]... въдають и съ прочими оуставлеными. съ дължьными къждо прѣ(ж) речены(х) праздьни(к). УСт XII/XIII, 245;

прич. в роли с.:

вда(˫а)и нищему Б҃у взаимъ дае(т). ЛЛ 1377, 45 об. (996).

2. Давать урожай:

вдаѥть [трава] бесъсменноѥ [в др. сп. бещисменьноѥ] множьство. сѣмене. Пал 1406, 5б.

3. Наделять чем-л., предоставлять что-л.; жаловать кого-л.:

своею деснице(ю) и ѩзыкомь завѣща. се имѣти харатьи всю твердость въдаеть. (παρεχομένην) КР 1284, 299г; въдаемъ ему власть свѣ(д)тельства ради. (δίδομεν) Там же, 309г; законоположеньѥ томоу въдаѥть. не приимати в л(а)врѣ безъбрадьна. ПНЧ XIV, 17б; и коѥмоуждо лику. въда˫ашеть свои гла(с). Пал 1406, 194б;

||=воздать что-л. кому-л.:

и оусърѣта˫а къто игоумена... достоиноую чьсть да въдаѥть. УСт XII/XIII, 218.

4. Отдать (в жены), выдать (замуж):

Въдаи дъщерь и боудеши съвьршилъ дѣло велико: и моужеви разоумивоу въдаи ѭ. (ἔκδου ϑυγατέρα) Изб 1076, 159 об.

5. В соч. с отвлеченными с. обозначает действие по знач. с.:

да навкнеши ѡтъ нихъ и т разоумɤ и въ врѣмѩ подобьно въда˫ати отвѣт. (δοῦναι ἀπόκρισιν) Изб 1076, 162 об.;

♦=въда˫ати гласъ см.
гласъ;
♦ =въда˫ати доушоуумереть:

въда˫ахъ д҃шю свою за д҃шю ѥго Пал 1406, 111г.

6. Въда˫ати себеотдаваться, предаваться кому-л., чему-л.:

другъ другу блази и мл(с)рди подѡбни б҃у. ˫ако чада възлюблена˫а. вдающе себе. МПр XIV, 48; почто себе злы(м) и горкымъ моука(м) вдаѥши. ПКП 1406, 166а.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "въдаѣи" в других словарях:

  • въдаѥмыи — (2*) прич. страд. наст. к въда˫ати в 3 знач.: въдаѥмымь ѡ(т) него крьщениѥмь сподоблѩющимъсѩ бесмерти˫а. (μεταδιδομένου) КР 1284, 385а; и еже не оставитисѩ мерзъки(х) словесъ. гл҃ъ хулныхъ. и еже не приимати. покорень˫а первозаповѣда||наго.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въдати — ВЪДА|ТИ (645), МЬ, СТЬ гл. 1.Вручить, передать что л. из рук в руки: влстелинъ града того видѣвъ ѡтрока въ такомь съмерении и покорении соуща... вдасть же ѥмоу и ѡдежю свѣтьлоу да ходить въ неи. ЖФП XII, 30б; и сън˫а бьрнъ клобоукъ съ кнѩзѩ. и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въдатисѧ — ВЪДА|ТИСѦ (47), МЬСѦ, СТЬСѦ гл. 1.Отдаться на милость, сдаться в плен: Ѡлег... иде Ростову. и Ростовци вдашасѩ ему. ЛЛ 1377, 85 об. (1096); Леѡнъ Диѡгеневичь... иде на ц(с)рѩ. Алекси˫а. и вдашасѩ ѥму. городъ Дунаискы(х) нѣколико. Там же, 96 об.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въдаяниѥ — ВЪДА˫АНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Даяние, дар: хвалѩщиимъ же сѩ въдаани˫а ради злата. въчинѥномъ быти въ цр҃кви. (διὰ δόσεως) КЕ XII, 73а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вхдаѣисѧ — ВХДА|˫АТИСѦ (8*), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. 1.Отдаваться на милость, сдаваться в плен: и створиша вѣче в городѣ. и рѣша... вдаимы сѩ Печенѣгомъ. да кого живѩть. кого ли оумертвѩть. оуже помирае(м) ѡ(т) глад(а). ЛЛ 1377, 44 (997). 2. Отдаваться, предаваться… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Южное наречие русского языка — Эта страница использует Русский лингвистический алфавит. Русский лингвистический алфавит применяется в основном для описания фонетики русского языка …   Википедия

  • Брячяслав — Брячяславъ Брячислав Василькович, сын Василька Рогволодовича (1): Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго Всеволода... 34. 1159: Рогъволодъ же въда Изяславль Брячиславу, того бо бяше отьцина, а Всеволоду да Сътрѣжевъ. Ипат. лет., 496 (XV в.).… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • отьць — Отец отьць (2) 1. Мужчина по отношению к своим детям: Съ тоя же Каялы Святоплъкь полелѣя отца своего междю Угорьскими иноходьцы ко святѣи Софіи къ Кыеву. 16. Умьрши же дъщери его некрьщенѣ, за душю ея въда отьць ея нищиимъ часть ея. Изб. Св.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • три — (2): Инъгварь и Всеволодъ, и все три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци! не побѣдными жребіи собѣ власти расхытисте! 32 33. Скочи (Всеслав) отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ, утръже ваззни, с три кусы… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • вълшьбьныи — (10) пр. к вълшьба в 1 знач.: Менандръ… множаѥ ѡного [бога] нечьствоваше… ѹчаше же инако не мощи никомѹ же. ни самомѹ ми||ръ створьшимъ анг҃ломъ одолѣти аще не прѣже прѣданою ѿ него волшебною хытростию привестисѩ и въдаѥмымь ѿ него крьщениѥмь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»